Refinancing

มันคืออะไร?

Refinance คือการที่เรามานั่งทบทวนและแลกเปลี่ยนเงื่อนไขของข้อตกลงเงินกู้ของเรา ซึ่งโดยปกติมักจะใช้ตอนที่เราไปจำนองหรือไม่ก็ไปกู้เงินมา ถ้าธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปต้องการที่จะ refinance ข้อสัญญา เขาก็ต้องการที่จะหาดอกเบี้ยที่มันถูกกว่าเ้ดิม ถ้าตกลงคือฝ่ายผู้กู้ก็จะได้สัญญาใหม่แทนอันเดิม

ฟังค์ชั่นการ Refinance จะทำการตรวจตราอัตราดอกเบี้ยในหลายๆตลาดพร้อมกัน ระหว่างหลายๆเจ้า

เงินกู้ของคุณได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดโดยอัตโตมัติ โยที่คุณไม่จำเป็นต้องมานั่งบริหารเอง

Background Operation (เบื้องหลังมันทำงานยังไง)

 1. รู้แล้วว่า active provider สำหรับ ETH/USDC คือ Compound

 2. เวลาผ่านไป อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยน

 3. Controller เช็คอัตราดอกเบี้ยของ provider ต่างๆ

 4. Controller เห็นวส่าอัตราดอกเบี้ยใน AAVE ถูกที่สุด

 5. Controller เซทให้ AAVE เป็น active provider มหท้ใน ETH/USDC vault

 6. Controller เรียก Flasher เพื่อ refinance จาก Compound ไป AAVE

 7. Fuji เรียกใช้ USDC Flashloan

 8. Fuji ใช้หนี้เงินกู้ในCompound โดยใช้ flashloan

 9. Fuji ถอนเงิน collateral ออกจาก Compound

 10. Fuji ใส่เงิน collateral เข้าไปใน AAVE

 11. Fuji ยืม USDC จาก AAVE

 12. Fuji จ่าย USDC flashloan คืน

Last updated